Påhoj

- a stroller and child bike seat in one-

pahoj_av_lvs_01.jpg

 

LÄNK TILL KICKSTARTER HÄR

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

Påhoj, cykelsits och barnvagn i ett

Att ta sig runt med Påhoj kan inte bli smidigare –klicka av och på och strunta i onödiga bilresor!

Cykeln är ett fantastiskt transportmedel. Inget bränsle, frisk luft och träning, -allt i ett. Man kan till och med ta med sitt barn! Men vad gör man efter det att man har anlänt, parkerat sin cykel och vill strosa runt?

Nu finns det en enkel lösning till detta. Påhoj,  -en cykelsits och barnvagn i ett. Spendera inte onödig tid på att planera om du ska ta cykeln eller barnvagn, med Påhoj kan du välja båda! Det smidiga och säkra klicksystemet som sitter under stolen gör det lätt som en plätt att ta på och av cykeln. Med Påhoj kan du fortfarande vara flexibel och lätt ta dig till museum, bibliotek eller affären utan korta onödiga bilresor!

Strunta i bilen och börja trampa!

”Jag är född och uppväxt i Lund och har bott flera år i Amsterdam, cykeln har alltid varit mitt främsta transportmedel. Varför ska det förändras när jag blir förälder?” Lycke om Påhoj

PåHoj AB är grundat av industridesignern Lycke von Schantz. Hon har en bred bakgrund med fokus på konsumentprodukter och har arbetat med produktion med stora internationella företag så som NOKIA, Marcel Wanders och IKEA.

Nästa steg
Efter att ha säkrat de första faserna i produktutvecklingen, verifierat säkerhet och standarder är det nu dags att ta Påhoj ett steg närmare produktion. För att producera plastsitsen krävs ett stort, komplext och mycket dyrt verktyg. För att säkra den ekonomiska satsningen kommer Påhoj snart lanseras på Kickstarter. Kickstarter är en av de nya intressanta plattformarna för finansiering som finns idag. Det är också ett perfekt forum att verifiera marknaden på och få direkt kontakt med slutkunden. Påhoj har redan fått en enorm positiv respons från föräldrar som är ivriga att få börja använda den. Skriv gärna upp er på nyhetsbrevet för mer information om när Kickstarter lanseringen sätter igång. Är man tidigt ute kommer man få ta del av fantastiska erbjudande.

Produkt information
Det inkluderade dockningssystemet monteras på den bakre ramen under sadeln och är därför inte beroende av en pakethållare. Den passar rör med diametern 28 till 40 mm. Påhoj innefattar ett lättvikts chassi med teleskopiskt handtag som kan dras ut till höjden 103 cm, alltså standardhöjden på befintliga paraplyvagnar. Chassit är lackerat och preparerat att tåla väder och vind. Påhojs totala vikt är 3,5kg.

Precis som existerande cykelstolar så är sitsen och fotstöden gjorda av PP (Polypropelene) plast. Hålbilden i ryggen ger bra luftflöde för barnet och minskar samtidigt luftmotståndet när stolen är tom. En greppvänlig perforering är också integrerad i ryggen för att underlätta lyft vid av- och påsättning. Det händiga dockningssystemet är placerat under stolen, utom räckhåll från klåfingriga barn och dåligt väder. Precis som alla certifierade barnvagnar har Påhoj broms och ställbart bälte.

Påhoj kan användas av barn upp till 15 kilo och är konstruerad enligt EU standarderna för både cykelstol (EN14344) och sittvagn (EN1888). Dessa standarder specificerar alla mått och dimensioner som en godkänd produkt måste uppfylla och certifikatet inluderar noga utförda tester på certifierade insitut. EU standarderna har implementerats från första början och verifierats och testats under hela produktutvecklings processen.

Påhoj har säkerhetstestats i BRIO´s före detta testlokaler i Osby. Resultatet: Steady as a rock!


LINK TO KICKSTARTER CAMPAIGN CLICK HERE

ENGLISH

Påhoj -Child Bike Seat and Stroller in One

Getting around with Påhoj couldn´t be easier:  click on, click off, and skip unnecessary car rides!

About
An ordinary bicycle with a bike seat attached is a fantastic way to get around with your child. No fuel, fresh air and exercise all in one. But what option do you have when you have arrived at your destination and need to walk around? Carry your child?

Today, there is a simple solution to this problem:  Påhoj, a child bike seat and stroller in one! Don’t waste time planning whether to bring the bike or the stroller. With Påhoj you’ve got both! The handy attachment system is placed under the seat making the switch from stroller to bicycle seat a walk in the park. Using Påhoj, you can be flexible in what way you want to get around. Whether you choose to bicycle or walk, you can always be sure to be able to tag your kid along!

Leave the car behind and start pedaling (and don’t forget your little one).

Lycke about Påhoj: “Growing up in Lund, Sweden’s largest bike city, and living several years in Amsterdam, biking has always been the natural way of transportation for me. Why should becoming a parent put an end to that?”

Påhoj was founded by the industrial designer Lycke von Schantz. She has a lot of experience with focus on consumer goods. She has been working towards production in close collaboration with large international clients such as NOKIA, Marcel Wanders and IKEA.

Next step
After securing the initial phases, product development and prototyping, it is now time to take Påhoj one step closer to production. To produce the plastic seat, an investment in a specific tool is needed. The tool is very complex and expensive. Therefore, to secure the financial instruments needed, Påhoj will be launched at Kickstarter. It is a new exciting financial platform and a good forum to verify a market interest and get in direct contact with end users. Påhoj have already received very positive feedback from parents who can’t wait to use it! Sign up for the Påhoj Newsletter for more information. Signing up early on will bring you super good deals!

Features
Påhoj’s included docking system is mounted on the back frame underneath the saddle, and therefore does not depend on a parcel carrier. It fits pipes measuring between 28 to 40 mm. Påhoj includes a light weight chassis with a telescopic handle that can be extended to a 103 cm, which is the standard height of existing fixed umbrella strollers. The chassis is lacquered and made to endure all kinds of weather. The total weight of Påhoj is about 3,5kg (7.7lb
).

As on existing child bike seats, both the seat and the foot- rest are made of PP (Polypropelene) plastic. The perforation in the back generates a good airflow and prevents wind resistance when biking with an empty seat. An easy-to-grip perforation is also integrated in the lower part of the back to facilitate lifting Påhoj on and off. The handy attachment system is placed underneath the bicycle seat making the switch from stroller to bicycle seat a swift and easy step. It is safely placed out of reach of meddlesome children and safe away from bad weather. As all certified strollers, Påhoj also has breaks and an adjustable belt.

Påhoj can hold a child up to 15 kilos / 33 lbs and is constructed to live up to the EU standards of both a child bike seat (EN14344) and a push chair (EN1888). These standards specify all sizes and dimensions a safety-approved product must contain and the license also includes careful testing at certificated institutes. The EU standards have been implemented at the very beginning and verified and tested throughout the product development process.

Påhoj has been safety tested at BRIO´s former test lab in Osby, Sweden. Result: Steady as a rock!

A user group was put together at an early stage to let me understand better what were the general thoughts about a child bike seat and stroller hybrid. This way, I got very valuable feedback  along the whole product development process.

Crash course in Swedish

 På: on
Hoj: nickname for bike in Swedish